Polska, historia, po 2001

Utworzona X 2001 koalicja rządząca SLD–UP–PSL istniała do II 2003, gdy premier L. Miller, wobec braku poparcia posłów PSL dla rządowych projektów ustaw, usunął ludowców z rządu; odtąd jego gabinet był formalnie mniejszościowy, ale wygrywał ważne głosowania w sejmie w wyniku wsparcia ze strony posłów niezrzeszonych i Samoobrony. W X 2002 w wyborach samorządowych wyłoniono m.in. po raz pierwszy bezpośrednio prezydentów i burmistrzów miast. Ujawnienie w grudniu oferty korupcyjnej, mającej pochodzić z kręgów władzy dla jednej z gazet (tzw. afera L. Rywina), a potem śledztwo specjalnej komisji sejmowej w tej sprawie (2003) i kolejne afery z udziałem polityków SLD — ukazały skalę narastającej korupcji i partyjniactwa w życiu publ., podważając społ. poparcie dla SLD i Millera. Sprawy wewn. nie osłabiły aktywnej polityki zewn.; po 11 IX 2001 P. solidaryzowała się z USA w walce z terroryzmem międzynar.; wysłała specjalistyczne jednostki wojsk. do Afganistanu, a potem poparła politykę amer. wobec Iraku i od poł. 2003 uczestniczy w międzynar. siłach stabilizacyjnych w tym kraju (kontyngent wojsk., dowództwo jednej z 4 stref). Po zakończeniu XII 2002 przez rząd negocjacji z UE, 16 IV 2003 podpisano traktat akcesyjny, a w referendum powsz. 7–8 VI 2003 za przystąpieniem do Unii opowiedziało się 77,45% głosujących przy frekwencji 58,85%; 1 V 2004 P. została czł. UE. Zbiegło się to w czasie z rozłamem w SLD (powstała Socjaldemokracja Pol., SdPl, z M. Borowskim na czele) i wymuszoną dymisją Millera (2 V); z inicjatywy prez. A. Kwaśniewskiego nowym premierem został M. Belka, poparty przez podzieloną lewicę; marsz. sejmu został J. Oleksy, I 2005 — W. Cimoszewicz. W latach rządów Millera i Belki nastąpiło przyspieszenie rozwoju gosp. (2002 wzrost PKB o 1,4%, 2004 — o 5,3%) przy niejednoznacznych innych wskaźnikach (wysoki dług publ., deficyt budżetowy) i b. wysokim bezrobociu (XII 2002 — 20%, V 2005 — 18,3%). W końcu 2004 P. udzieliła wsparcia demokr. przemianom na Ukrainie, co stworzyło atmosferę dla poprawy stosunków pol.-ukr. i (oprócz innych kwestii spornych) przyczyniło się do utrwalenia chłodnych relacji z Rosją. Silnym przeżyciem społ. stała się śmierć Jana Pawła II (2 IV 2005), wyciszając na krótko spory polit. w kraju. W wyborach parlamentarnych IX 2005 zwyciężyło PiS (27%), przed PO (24%), Samoobroną i SLD (po 11,5%); X 2005 na urząd premiera został powołany K. Marcinkiewicz (PiS), który utworzył rząd mniejszościowy. W X 2005 w wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat PiS L. Kaczyński. Po niepowodzeniu rozmów koalicyjnych z PO, PiS zawarło porozumienie z Samoobroną i LPR (koalicja parlamentarna, V 2006 przekształcona w rządową); VII 2006 na czele nowego rządu koalicyjnego stanął J. Kaczyński.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.