Na początku XX w. w Leoncinie mieszkało około 30 żydowskich rodzin. Miejscowi Żydzi zajmowali się prowadzeniem gospód, drobnym handlem domokrążnym oraz rzemiosłem. Niektórzy z nich posiadali niewielkie pola i sady owocowe.

Tu, w rodzinie pochodzącego z Biłgoraja chasydzkiego rabina Pinchasa Mendla Zyngera i jego żony Baszewy, urodził się Icek Hersz Zynger, znany później jako Isaac Bashevis Singer – światowej sławy literat tworzący w języku jidysz, laureat Nagrody Nobla.

W Leoncinie istniały drewniany dom modlitwy oraz mykwa. Organizacyjnie społeczność żydowska była podporządkowana dozorowi bóżniczemu w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wkrótce po wybuchu I wojny światowej z rozkazu władz carskich Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia Leoncina. W marcu 1915 r., dzięki staraniom nowodworskiego rabina Jehudy Lejba Neufelda, umożliwiono siedmiu wypędzonym Żydom zabranie pozostawionego dobytku.

Prawdopodobnie w ostatnich latach wojny lub tuż po jej zakończeniu, władze pozwoliły Żydom na powrót do Leoncina. Podczas spisu powszechnego w 1921 r. żydowskie pochodzenie zadeklarowało 149 spośród 288 mieszkańców miejscowości. Trudne warunki ekonomiczne w okresie międzywojennym, położenie osady z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, wzrost nastrojów antysemickich oraz działalność syjonistów agitujących na rzecz aliji do Palestyny, spowodowały jednak stopniowy spadek liczebności Żydów w Leoncinie.

Niewiele wiadomo o losach leoncińskich Żydów w okresie II wojny światowej. Jak podaje Kronika gmin żydowskich, prawdopodobnie pod koniec grudnia 1940 r. lub w styczniu 1941 r. Niemcy deportowali ich do getta w Nowym Dworze Mazowieckim, skąd później trafili do obozów zagłady.

Drukuj