Vlotsheve / ולושצ'ובה

פרובינציות: מחוז שוויינטוקז'יסקיה / מחוז קלץ (לפני 1939)
מחוזות: ולושצ'ובה / ולושצ'ובה (לפני 1939)
גמינה: ולושצ'ובה / ולושצ'ובה (לפני 1939)
שמות אחרים: Włoszczowa [שפה רשמית]; Włoszczowa [אנגלית]; Włoszczowa / Влощова [גרמנית / רוסית]; ולושצ'ובה [עברית]
GPS: 50.8515° N / 19.9720° E, 50°51'5" N / 19°58'19" E

איכון

פולין / שוויינטוקז'יסקיה

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.