This article is not available in selected language.

„Pionier”

1) Ogólnozwiązkowa Organizacja Pionierska im. W.I. Lenina, 1922–91 masowa dziecięca organizacja komunistów w ZSRR, działająca pod bezpośrednim kierownictwem Komsomołu;

2) nielegalna dziecięca wychowawczo-polit. organizacja komunist., zał. 1925; P. był organizacją opartą na wzorach sowieckich, podporządkowaną KZMP; 1930 skupiał ok. 2,5 tys. dzieci i młodzieży w wieku 9–16 lat; 1938 rozwiązany.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.