Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Saduceusze

saduceusze [hebr.] – ugrupowanie rel.-polit. w judaizmie II w. p.n.e.–I w. n.e. (stronnictwo s. zanikło po upadku Jerozolimy i zniszczeniu świątyni 70 r. n.e.); nazwa wywodzi się zapewne od imienia Sadoka, protoplasty rodu arcykapłańskiego, i ewentualnie od hebr. cadikim [‘sprawiedliwi’]; dane na ich temat są ułamkowe, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty pochodzące z kręgu samych s.; skupiali oni zapewne gł. kapłanów i warstwy wyższe, za autorytet prawno-rel. uważali sam Pięcioksiąg (Torę), a nie inne księgi bibl., konkurowali z faryzeuszami (stąd zapewne ich negatywna ocena w późniejszej tradycji żyd.); nie uznawali późniejszych elementów wierzeń żyd. (aniołowie, zmartwychwstanie umarłych); religijnie konserwatywni, pod względem polit. i kult. przyjmowali wpływy środowiska gr.; Nowy Testament wskazuje, że byli odpowiedzialni za oskarżenie Jezusa przed Poncjuszem Piłatem i represje wobec wczesnego chrześcijaństwa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.