Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Podwojewodzi

podwojewodzi hist. w dawnej Polsce w Koronie zastępca wojewody; kontrolował ceny, miary i wagi, sprawował także sądownictwo nad Żydami; w W. Księstwie Litew. i Prusach Król. urzędnik grodzki (p. sądowy), odpowiednik podstarościego koronnego; na Litwie także urzędnik ziemski, równorzędny z podstarościm; w Koronie urzędnik mianowany przez wojewodę; pilnował z jego ramienia rzetelności wag i miar, ustalał ceny (ogłaszane w tzw. taksach wojewodzińskich) oraz sprawował sądownictwo nad Żydami (od XVI w.), a także nad chrześcijanami zamieszkującymi w miastach jurydyki zamkowe; na Litwie początkowo zw. namiestnikiem, a jako p. — zastępca wojewody (vicepalatinus) — pojawił się w 1. ćwierci XVII w. i, podobnie jak w Prusach Król., wchodził w skład urzędników ziemskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.