Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pen Club

Pen Club [pen klab; ang.] – międzynar. organizacja pisarzy, zał. 1922 w Londynie; nazwa od pierwszych liter ang. słów: poets [‘poeci’], playwrights [‘dramatopisarze’], essayists [‘eseiści’], novelists [‘powieściopisarze’], tworzących wyraz pen [‘pióro’]; stawia sobie za cel realizację idei zbliżenia kult. między narodami, zrzesza pisarzy rozmaitych narodowości, przekonań światopoglądowych i polit.; jedną z agend jest Writers in Prison Committee; istnieją 133 autonomiczne centra narodowe P.C., które utrzymują stały kontakt z biurem międzynar. federacji w Londynie i uczestniczą w jej corocznych kongresach świat. — 2 z nich odbyły się w Warszawie (1930, 1999). Polski oddział P.C. powstał 1924 z inicjatywy S. Żeromskiego; istniała niezależna sekcja P.C. pisarzy żydowskich; 1933–78 działał pod przewodnictwem J. Parandowskiego, następnie J. Żuławskiego; w 2. poł. lat 70. zaznaczyły się inicjatywy opozycyjne (m.in. 1977 list protestacyjny do premiera w sprawie cenzury); XII 1981 zawieszony, 1983 reaktywowany, z jednoczesnym rozwiązaniem zarządu i powołaniem zarządu komisarycznego, wznowił działalność IX 1988; prezesi: 1991–96 A. Międzyrzecki, 1997–99 J. Bocheński, 1999–2001 J. Maciejewski, W. Bartoszewski 2001–10, następnie Adam Pomorski; uwagę skupia m.in. na twórczości przekładowej (od 1929 nagrody przyznawane tłumaczom pol. i obcym); przyznaje także nagrody za poezję, prozę, sztukę edytorską oraz nagrody im. J. Parandowskiego, K. Pruszyńskiego (reportaż, esej, publicystyka), J. Strzeleckiego (esej) i in.; liczy 312 czł. (IX 2003).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.