Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Grody Czerwieńskie

Grody Czerwieńskie – ziemia czerwieńska, termin występujący w 1018 i 1031 r. w Powieści dorocznej na określenie części południowo-wschodniego pogranicza polsko-ruskiego, trzon tego terytorium stanowiło dorzecze Huczwy: granicę wschodnią zapewne wyznaczał Bug, zachodnią — rzeka Wieprz, na południu — ziemia bełska, na północy — obszary późniejszej ziemi chełmskiej. W XII w. główny ośrodek znajdował się w Czerwieniu, innymi grodami były m.in.: Komów (Kumów), Uhrowiesk (Uhrusk), Wereszczyn, Stołpie, Uchanie, Dorohusk, Horodło, Grabowiec, Rubieszów (Hrubieszów). W końcu X–XI w. terytorium Grodów Czerwieńskich stanowiło przedmiot walk między Polską a Rusią Kijowską, która — po nietrwałych próbach opanowania Grodów Czerwieńskich przez stronę polską (1018, 1069) — ugruntowała tutaj swoją zwierzchność. W XIII w. włączone do Rusi Halicko-Wołyńskiej, a na przełomie XIII i XIV w. wchłonięte przez księstwo bełskie, częściowo w granicach ziemi chełmskiej. W literaturze historycznej Grody Czerwieńskie stanowią temat licznych hipotez i polemik dotyczących ich zasięgu terytorialnego oraz roli w dziejach.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.