Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Trybuna Ludu”

„Trybuna Ludu”  dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1948–90 w Warszawie; organ KC PZPR, zał. po zjeździe zjednoczeniowym PPR i PPS w wyniku połączenia dziennika PPR „Głos Ludu” oraz PPS-owskiego „Robotnika”. Od momentu powstania pełniła funkcję najważniejszego i opiniotwórczego (z punktu widzenia PZPR) pisma polit. ukazującego się w kraju; prezentowała stanowisko partii wobec wydarzeń w kraju oraz sytuacji międzynar., publikowała materiały partyjne i przemówienia przywódców, informacje i komentarze dotyczące polityki oraz zmian personalnych w PZPR, kreowała apologetyczny wizerunek i bezkryt. uznanie dla polityki kolejnych I sekr. KC. W okresie stalinowskim (1948–55), a także później (zwłaszcza podczas kryzysów społ.-polit. 1968, 1970, 1976) „T.L.” pełniła funkcję klas. instrumentu propagandy systemu totalitarnego, inicjowała kampanie skierowane przeciw „wrogom ludu” (Kościołowi katol., „reakcji”, „imperializmowi”, „wrogowi klasowemu”), służące bieżącemu interesowi partii oraz jej polityce gosp. (plan 6-letni, kolektywizacja wsi), kształtowała system wartości służący indoktrynacji społecznej. W latach 70. znaczenie dziennika uległo osłabieniu na skutek przejęcia gł. funkcji propagandowych przez telewizję; redaktor nacz.: L. Kasman (1948–53), W. Matwin (1953–56), R. Werfel, J. Morawski, W. Titkow, Matwin (1956–57), Kasman (1957–67), S. Mojkowski (1967–72), J. Barecki (1972–80), W. Bek (1980–85), J. Majka (1985–90); nakład do 1,2 mln egz. (lata 70.–80.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.