Rok

Liczebność mieszkańców

Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem

1808

1939

56

2,9

1810

 

118

 

1815

2708

483

17,8

1816

3384

 

 

1824

3666

551

15,0

1827

4151

688

16,6

1830

4408

740

16,8

1831

3226

 

 

1856

4341

1913

44,1

1864

6798

3256

47,8

1893

10 565

4769

45,1

1897

11 400

5308

49,6

1910

18 636

9313

50

1921

13 504

5919

43,8

1931

15 487

6400

41,3

1939

 

7500

 

2011 19 150    

Źródła:

  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego, sygn. 4482, k. 15.
  • Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 18071830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. 18, s.113.
  • Pułtusk, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1888, s. 297.
  • Szczepański J., Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993, s. 64.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005, ss. 34, 44, 63, 66, 133–134, 247, 251, 412.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Królestwie Polskim, Warszawa 1911, s. 51.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w w. XIX i XX: studjum statystyczne, Warszawa 1930. ss. 18, 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print