Print | A A A | Report a bug | 43 079 901 chars | 94667 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

Sułkowice

Polska / małopolskie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:małopolskie / krakowskie (before 1939)
County:myślenicki / myślenicki (before 1939)
Community:Sułkowice / Sułkowice (before 1939)
Other names:Sułkowice [j. niemiecki]
 
GPS:
49.8274° N / 19.7397° E
49°49'38" N / 19°44'22" E

Location

Anna Wilk

Gmina Sułkowice jest położona przy drodze krajowej E 52 przebiegającej przez wsie Biertowice i Krzywaczkę. Na trasie przelotowej Kraków Bielsko – Biała. Gmina położona jest na terenie powiatu myślenickiego, w województwie małopolskim. Otoczona jest lasami, wznoszącymi się na granicy gór i podgórzy części Beskidu Makowskiego.

More

History

Anna Wilk

Żydzi osiedlili się w Sułkowicach w połowie XIX wieku. W 1870 r. w miasteczku mieszkały 2404 osoby, w tym 53 Żydów; w 1890 r. – 3131 osób, w tym 116 Żydów. Początkowo zajmowali się głównie rzemiosłem – w tym znanym w okolicy kowalstwem (zawód ten wykonywali np. Zimet i Baumminger). Jednakże z początkiem XX w., po powołaniu polskiej Spółki Kowalskiej, Żydzi wycofali się z tego fachu. Niemniej jeszcze w XIX w., dzięki dobrej organizacji pracy i kontaktom handlowym, ich rola w branży kowalskiej była znaczna. Na tle walki konkurencyjnej pomiędzy Żydami a społecznością miejscową dochodziło w tym czasie do ostrych spięć – zdarzały się nawet wypadki pobicia Żydów. Prowadzone przez Żydów przedsiębiorstwa zajmujące się kowalstwem, założone w latach 80. XIX w., np. J. Siesmenzweiga, J. Richtmana, A. Fischgrunda, S. Rosenbauma, M. Limeta, S. Fischgrunda, J. Fischgrunada, w latach 1916–1922 zostały zlikwidowane. Do 1939 r. funkcjonowało jedynie przedsiębiorstwo W. Richtmana.

W pierwszym okresie osadnictwa społeczność żydowska nie została przychylnie przyjęta przez włodarzy Sułkowic. Świadczą o tym m.in. działania podejmowane przez władze gminy, mające na celu zmniejszenie swobód gospodarczych społeczności. W 1886 r. rada gminy, chcąc ograniczyć żydowskie osadnictwo, „na przedstawienie wójta czy można pozwolić stawiać dom Izraelowi Rozenbaumowi uchwalono o tyle wzbraniać o ile ustawa gminna zabrania postawienia nowego domu z powodu małego placu i z powodu niebezpieczeństwa ognia pomiędzy gęstymi domami powstać mogącego”. W 1907 r. Rada Gminy w formie uchwały uniemożliwiła dokonanie zakupu domu Towarzystwa Kowali, który był wystawiony na sprzedaż – w obawie, by „nie dopuścić Żyda do kościołu” – nawet kosztem wydatkowania większej kwoty z kasy Urzędu. Ostatecznie gmina, w wyniku licytacji, musiała zaciągnąć kredyt na kwotę 24 tys. zł. Suma ta stanowiła równowartość trzyletniego budżetu gminy. W innej uchwale – jeszcze z 1906 r. – wprowadzono specjalne opłaty od uboju drobiu w mieszkaniach prywatnych w wysokości 6 halerzy, jednakże w praktyce nie była ona realizowana.

Jednym z działań utrudniajacych rozwoj handlu było uchwalenie w 1899 r. „Instrukcji poboru opłat konsumpcyjnych”. Regulowała ona ceny alkoholi oraz ograniczała możliwość zmowy i nieuczciwej konkurencji. W 1910 r. rad

More

Local history

Anna Wilk

Pierwsza wzmianka na temat Sułkowic pojawiła się w XIII w., w okresie panowania Bolesława Wstydliwego, który przekazał możnej rodzinie Radwanitów z Trzebola prawo do nadawania wsi. O istnieniu zorganizowanego osadnictwa świadczy to, że już w 1326 r. Sułkowice posiadały parafię. Niestety, brak jest danych na temat lokacji wsi.

W 1340 r. Sułkowice miały 150 mieszkańców. W tym czasie tutejsza sułkowicka parafia była znacznie liczniejsza od sąsiednich, w Myślenicach, Harbutowicach czy Sieprawiu. Z XVI w. pochodzą pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu szkoły parafialnej, jednakże prawdopodobnie swą działalność zakończyła ona jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej Ponownie szkołę uruchomiono w XIX wieku. Uczęszczały do niej dzieci zamożniejszych mieszkańców. Zdolniejsi uczniowie byli kierowani do seminarium dla duchownych, następnie część z nich kształciła się na urzędnika lub nauczyciela. W połowie XIX w. do szkoły uczęszczało już 250 uczniów.

W XV–XVIII w. Sułkowice administracyjnie przynależały do Starostwa Lanckorońskiego. Pod koniec XVI w. zamieszkiwało je prawdopodobnie ok. 300 osób, a pod koniec XVIII w. – już ok. 1700. Wielu mieszkańców znajdowało zatrudnienie przy budowie Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym czasie źródła odnotowują istnienie we wsi wójtostwa wybranego przez wieś, a aprobowanego przez pana lanckorońskiego a później izdebnickiego. Wśród wójtów wymienieni zostali: Jan Polek, Marcin Włoch, Michał Krótkiewicz.

W okresie zaborów Sułkowice wchodziły w skład austriackiej Galicji. W związku z reformami cesarza Franciszka Józefa w 1866 r. powołano tu gminę jednowioskową, która swój status prawno-administracyjny zachowała do połowy lat 30. XX wieku. Wybory do rady gminnej odbyły się w 1867 roku. Pierwszym wójtem został Stanisław Judasz. W 1870 r. w osadzie mieszkały 2404 osoby, w tym 53 Żydów; w 1890 r. 3131 osób, w tym 116 Żydów. Była to w tym okresie najludniejsza wieś na terenie powiatu myślenickiego. W 1884 r. przebiegła w pobliżu linia Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. W 1888 r. powstał węzeł kolejowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, w związku z uruchomieniem linii Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna. Rozwój transportu sprzyjał rozwojowi całej okolicy.

Do połowy XIX w. była to typowa wieś, osadzona niegdyś na prawie magdeburskim. Za zagrodam

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

People who like this city: