Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / wołyńskie (before 1939)
County:Рівненська область [obwód równieński], Ровно / równieński (before 1939)
Community:Ровно / Równe (before 1939)
Other names:Рівне [j. ukraiński]; Ровно [j. rosyjski]; ראוונע [j. jidysz]; רובנו [j. hebrajski]
 
GPS:
50.6168° N / 26.2577° E
50°37'00" N / 26°15'27" E

Location

Anna Mirkowska /

Rivne – a town in western Ukraine, capital of Rivne Oblast and district capital within the oblast. It is located 328 km west of Kyiv, by the Ustya River.

More

History

Eugeniusz Riadczenko

Równe 1936. Młodzież z Gimnazjum T.Kościuszki na ulicach Równego. | Nieznany

RÓWNE, stolica obwodu rówieńskiego na Ukrainie, do 1793 r. i w latach 1920-1939 należało do Polski. Pierwsza wzmianka o Żydach w tym mieście pochodzi z 1566 r., istnieją również  świadectwa w dokumentach z 1571 r. (w związku z pożyczkami pieniężnymi). Szybki rozwój Równego zaczął się po 1723 r., kiedy przeszło ono pod władanie książąt Lubomirskich, którzy zachęcali Żydów do osiedlania się w mieście. Stanisław Lubomirski opublikował w 1749 r. akt urzędowy, rozszerzający prawa wspólnoty żydowskiej i Chewry Kadisza, książę Józef Lubomirski w 1786 r. wyznaczył zaś Żydom ziemię na powiększenie cmentarza i pozwolił na zbudowanie synagogi, a w 1789 r. potwierdził żydowskie przywileje księcia Stanisława i je rozszerzył. W 1765 r. w Równem mieszkało 890 Żydów, a w okolicznych wsiach – 296.

W 1793 r., w konsekwencji drugiego rozbioru Polski, Równe zostało przyłączone do Rosji. W 1801 r. w mieście było 2137 mieszczan-Żydów, w tym 10 kupców. W 1847 r. w Równem mieszkało 3788 Żydów, w 1897 r. – 13 780, co stanowiło 56% ludności. Napływ Żydów do miasta był związany z jego szybkim rozwojem, który nastąpił po zakończeniu budowy dwóch przechodzących przez miasto linii kolejowych.

W drugiej połowie XIX w. Równe stało się dużym ośrodkiem ruchu Haskali. Zostały tutaj otwarte prywatne szkoły z wykładowym językiem hebrajskim i jeden z pierwszych w Rosji reformowanych chederów. W 1884 r. w Równem powstała grupa ruchu Chowewej Syjon, później zostały utworzone oddziały różnych partii syjonistycznych (ich przedstawiciele brali udział w kongresach syjonistycznych), a także partii żydowskich dalekich od syjonizmu. W 1903 r. w mieście została założona organizacja Bund.

W 1909 r. społeczność żydowska w Równem wynosiła 18 631 osób (55,8% ludności miasta). Do Żydów należało pięć fabryk, odlewnia żeliwa, dziewięć drukarni miejskich. Z 16 miejskich lekarzy 7 było Żydami. W Równem znajdował się szpital żydowski i organizacja pomagająca biednym Żydom. W 1911 r. został otwarty oddział Stowarzyszenia Miłośników Języka Hebrajskiego.

W czasie wojny domowej, w dniach 14 i 19 maja 1919 r., ukraińskie wojska Dyrektoriatu, którego przewodniczącym był Semen Petlura, dokonały w Równem pogromu. W latach 1920-1939 Równe – w tym

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Równe . Widok ogólny 1914 | Nieznany

Wzmiankowane 1282; w XIII w. w Księstwie Halicko-Wołyńskim; w 2. poł. XIV w. włączone do W. Księstwa Litew., 1569 do Korony; od XVI w. duża gmina żyd.; XV–XVII w. niszczone przez Tatarów i Kozaków; własność m.in. Ostrogskich i od 1723 Lubomirskich; od 1793 w zaborze ros.; prawa miejskie 1797. W okresie międzywojennym w granicach Polski; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką; deportacje ludności pol. w głąb ZSRR; IX 1939 dwa obozy dla jeńców pol., V 1940 połączone (ok. 1,3 tys. osób, VI 1941 ok. 600 jeńców ewakuowano na Wschód); w poł. 1940 NKWD rozbiło miejscowe ZWZ; wiosną 1941 NKWD przeprowadziło masowe aresztowania Polaków (24 VI 1941 ok. 650 osób wywieziono na Wschód, ponad 240 NKWD rozstrzelało na miejscu). W 1941–44 pod okupacją niem., siedziba Komisariatu Rzeszy; X 1941–1942 getto (5–6 XI 1941 Niemcy przy współudziale policji ukr. wymordowali ok. 18 tys. Żydów, a 13 VII 1942 ok. 5 tys. Żydów rozstrzelali w lasach k. Kostopola); ogółem Niemcy rozstrzelali ponad 100 tys. mieszkańców R. i okolic, w tym ponad 28 tys. Żydów (1939 stanowili ok. 54% mieszkańców R.), oraz jeńców wojennych; ośrodek konspiracji AK (XI 1941–II 1943 siedziba odcinka II Wołyń Wachlarza). W 1944–45 dokonywane przez NKWD masowe aresztowania i deportacje w głąb ZSRR ludności cyw. i członków pol. organizacji niepodległościowych; 1945–91 w Ukr. SRR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: