Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

VERIFIED ARTICLE

Translator name :Natalia Kłopotek
 • Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warsaw 1929.
 • Basta J., "Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie 1944–1946," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warsaw 1996.
 • Bieda T., "Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 1939–1944," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1.
 • Bieda T., "Żydzi w Rzeszowie w świetle spisu ludności z 1869 r. (struktura zawodowa Żydów)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1.
 • Bonusiak W., "Stosunki ludnościowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001.
 • Chrzanowski T., Rzeszów, Warsaw 1967.
 • Grzegorczyk L., Ludzie starego Rzeszowa, Rzeszów 1999.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron, ed. M. Yari-Wold, Tel Aviv 1967 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rzeszow.html [Accessed: 02.06.2015].
 • Kotula F., Losy Żydów rzeszowskich 19391944, Kronika tamtych dni, Rzeszów 1999.
 • Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula F., Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski S., Rzeszów: Holocaust Period [in] Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, p. 604.
 • Kubiak A., "Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie)," Biuletyn ŻIH 1953, no. 2–3 (6–7), pp. 122–170.
 • Maayan K., Rzeszów, [in] Encyclopaedia Judaica, eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, pp. 603–604.
 • Malczewski J., Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz J., "Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. I, Rzeszów 1994.
 • Opas T., "Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. I, pp. 109–130.
 • Ożóg M. E., "Prasa żydowska w Rzeszowie w latach 1918-1939," Prace Historyczno-Archiwalne 1996, vol. 4.
 • Petrus J., "Rzeszów w czasach zaborów – ludność, przemysł, handel," Rocznik Województwa Rzeszowskiego 1972, vol. 9.
 • Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka M., Piechotka K., Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warsaw 1999.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Przyboś A., "Rzeszów na przełomie XVI i XVII wieku," [in] Pięć wieków miasta Rzeszowa, Warsaw 1958, pp. 91–97.
 • Rzeszów, [in] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, vol. 2, New York 2001, pp. 1111–1113.
 • Szulc Z., "Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 91–107.
 • Węgrzynek H., Rzeszów, [in] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, eds. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska,  Warsaw 2000, pp. 291–292.
 • Wierzbieniec W., "Cmentarze żydowskie w Rzeszowie," Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1990, pp. 119–125.
 • Wierzbieniec W., "Losy rzeszowskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach Świadków (z Archiwum Yad Cashem w Jerozolimie)," Studia Rzeszowskie 1996, book 2.
 • Wierzbieniec W., "Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Wierzbieniec W., "Stosunki wyznaniowe," [in] Dzieje Rzeszowa, ed. F. Kiryk, vol. III, Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec W., "Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej," [in] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, pp. 191–204.
 • Wierzbieniec W., "Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie," Prace Historyczno-Archiwalne 1995, vol. 3, pp. 79–89.
 • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec R., "Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów)," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 65–73.
 • Wizimirska B., "Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku," Prace Historyczno-Archiwalne 1993, vol. 1, pp. 75–90.
 • Wizimirska B., "Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w.," Prace Historyczno-Archiwalne 1999, vol. 8, pp. 3–18.
 • Wizimirska B., "Żydzi przed sądami rzeszowskimi w XVII i XVIII wieku," Prace Historyczno-Archiwalne, vol. 3, 1995.
 • Wójcik Z. K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.
 • Zamoyski G., "Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 r.," Prace Historyczno-Archiwalne 1994, vol. 2.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, ed. F. Kiryk, Przemyśl 1991.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl