Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

This article is not available in selected language.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. Głównym jego celem jest działanie na rzecz upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej bądź kulturowej; przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka; podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego - monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia. Prezesem Stowarzyszenia jest Bogdan Białek.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
ul. Paderewskiego 40
25-502 Kielce
tel. 41 343 28 40
http://www.jankarski.org.pl
 

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl